ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนะวัชร จริยะภูมิ
เจ้าของผลงานร่วม รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
คำสำคัญ ระบบคลังข้อสอบ;เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ออกแบบระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ และพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ ดำเนินการตามขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบหรือ Systems Development Life Cycle : SDLC ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการวางแผน ระยะที่ 2 ระยะการวิเคราะห์ ระยะที่ 3 ระยะการออกแบบ และระยะที่ 4 ระยะการสร้างและพัฒนา โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 และโปรแกรม XAMPP ในการเขียนฐานข้อมูลพบว่า ระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ มีผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนสามารถเข้าสู่ระบบ และสร้างข้อสอบโดยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์พีซี ระบบนี้ประกอบด้วย 3 โมดูลคือ โมดูลการจัดการข้อมูล สร้างโมดูลการตรวจสอบ และดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/06/Issue-02-02-04P36-43.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง