ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนะวัชร จริยะภูมิ
เจ้าของผลงานร่วม รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
คำสำคัญ ระบบร้านอาหาร;สั่งอาหารออนไลน์;การคำนวณเวลาในการจัดส่งอาหาร
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อออกแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ พัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ โดยทำการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทาง Cloud 9 หรือ c9.io และพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งอาหารออนไลน์ด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา พบว่า 1. ระบบสั่งอาหารออนไลน์ ประกอบด้วย 7 โมดูล ได้แก่ การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การเลือกโต๊ะ การสั่งอาหาร ห้องครัว การชำระเงิน และการจัดรายการอาหาร 2. ระบบสั่งอาหารออนไลน์ เพิ่มระบบที่สามารถคำนวณเวลาจัดส่งอาหารแต่ละรายการให้ผู้ใช้งานได้ อำนวยความสะดวกให้กับร้านอาหาร และผู้ใช้งานได้ รวมถึงช่วยให้ร้านอาหารทำงานอย่างเป็นระบบ และ 3. มีผลต่อประสิทธิภาพขอระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/06/Issue-02-02-01-P6-15.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง