ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนรวมพันธุ์และขยายพันธุ์ (Genetic analysis of teak from Teak clone bank-multiplication)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Teerapong Saowaphak
เจ้าของผลงานร่วม Saroj Wattanasuksakul , Suwan Tangmitjaroen , Wenan Bundit
คำสำคัญ ไม้สัก;พันธุกรรม;Teak;genetic
หน่วยงาน Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนรวมพันธุ์และขยายพันธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสำเร็จของการติดตาด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลำต้น และรากในต้นเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างลำต้นของแม่ไม้เดียวกันที่อยู่ต่างต้นตอกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าแม่ไม้ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการติดตา ซึ่งช่วยยืนยันความสำเร็จของการติดตาและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการนำแม่ไม้สักไปขยายพันธุ์ให้มีปริมาณไม้สักพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง