ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำสวนกล้วย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ราฮีมา วาแมดีซา
คำสำคัญ การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน;เกษตรกร;การถ่ายทอดความรู้;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน ซึ่งความรู้ที่จะถูกนำมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรนั้น เป็นความรู้ที่ได้ผ่านการวิจัยมาแล้วโดยเจ้าของโครงการ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้เป็นการนำวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น น้ำมะพร้าว มาเป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อทดแทนการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดซึ่งมีราคาแพง สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติการนั้น มีการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีและสามารถทำเองได้ ทดแทนการสั่งอุปกรณ์ในห้องทดลองที่มีราคาแพงอีกด้วย ในการส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้นี้นั้น เนื่องจากเจ้าของโครงการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันมีการระบาดของโรคตายพรายในกล้วยหิน ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดยะลา รวมเนื้อที่ 7,000 ไร่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีการนำหน่ออ่อนที่แยกจากต้นที่มีเชื้อมาปลูก เมื่อถึงระยะออกผลอาการตายพรายเพิ่งปรากฏ ด้วยเหตุนี้เจ้าของโครงการจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อย่างง่าย ให้เกษตรกรได้มีทักษะในการขยายพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้นพันธุ์ที่ได้มีความสะอาด ปลอดเชื้อโรคและแข็งแรง ลดการตายของต้นกล้วยเมื่อปลูกในแปลงใหญ่ การที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาโรคตายพรายในกล้วยหิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขาดรายได้ ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน ดังนั้น กิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู่การผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกกล้วย ให้มีต้นพันธุ์กล้วยที่ดี ทำให้ช่วยลดปัญหาจากการเป็นโรค ทำให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรโดยการเป็นผู้ผลิตต้นพันธุ์จำหน่าย อันจะนำมาซึ่งการมีสภาพ เศรษฐกิจภายในครัวเรือนที่มั่นคงได้ในอนาคต
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำสวนกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.