ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินตามสภาพจริงของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
เจ้าของผลงานร่วม วีณา วโรตมะวิชญ , เสาวนิตย์ เจริญชัย
คำสำคัญ การประเมินตามสภาพจริง;ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ;ระดับปริญญาตรี;สาขาศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-94-4229 โทรสาร : 053-221283 E-mail : ruetinan@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มีการดำเนินการโดยพัฒนากรอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ที่ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนจริงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของกระบวนวิชา (มคอ.3) รวมถึงความสัมพันธ์ของหลักฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ฯ แล้วนำมาสร้างเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลฯ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินตามสภาพจริงของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง