ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นอีสาน เฮือนเกย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธาริณี พรรณภักดี
คำสำคัญ สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นอีสาน;เฮือนเกย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เรือนที่อาศัยในท้องถิ่นถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆเรือนเกย หรือเฮือนเกยถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้ถึงการดำรงชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียบประเพณีของคนอีสาน เรือนมีลักษณะเป็นเรือนถาวรมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางประกอบด้วยเรือนนอน เกย และเรือนไฟ โดยแยกเรือนไฟออกมามีชานเชื่อมต่อมีหลังคาคลุม บริเวณเกยใช้รับแขก นอน และใช้ทำกิจกรรมอื่นๆ เรือนนอนประกอบด้วยสามส่วนคือ ห้องพระ ใช้สำหรับบูชาบรรพบุรษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ห้องนอน และห้องสูทเป็นห้องนอนของลูกสาว ครัวอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านมีลักษณะโครงสร้าง โดยรวมเป็นเสาคาน หลังคาเป็นแป้นเกตุไม้ปัจจุบันนิยมเป็นสังกะสี ผนังใช้ไม้ ลักษณ์ตัวเรือนยกสูง สามารถใช้ประโยชน์จากเรือนยกสูงได้ โดยรอบของตัวเรือนมีเล้าข้าว เล้าข้าวมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตต่อคนในท้องถิ่น
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นอีสาน เฮือนเกย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง