ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาวกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตรมณี ดีอุดมจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม วันดี พินิจวรสิน , อรศิริ ปาณินท์
คำสำคัญ ลักษณะเฉพาะ;ชุมชนและเรือนพื้นถิ่น;การอยู่อาศัย;ไทลาว;ไทเชียงคาน
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในภาคอีสานเนื่องจากเป็นชาวไทลาวกลุ่มใหญ่ที่มีวิถีชีวิต และเป็นพื้นที่ที่ยังคงวัฒนธรรมลาวเข้มข้นเลือก กรณีศึกษาทำ โดยการสุ่มแบบเจาะจง เกณฑ์ในการเลือกสำคัญ คือ เป็นชุมชนไทลาวที่มีอายุการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 100 ปี มีเอกลักษณ์และความเข็มข้นทางวัฒนธรรมของตนเองสูง มีจำนวนเรือนดั้งเดิมเหลือพอให้ทำการศึกษาเชิงลึก การศึกษานี้ได้เลือกชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 2 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นกรณีศึกษา ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสภาพแวดล้อมพื้นถิ่นแล้ว ชุมชนนี้ยังมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อตอบรับการท่องเที่ยวอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/06-Chitmanee.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาวกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง