ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรม “การผลิตข้อสะโพก” เพื่อคนไทยของจุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสากลแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
คำสำคัญ การผลิตข้อสะโพก;ข้อสะโพกเทียม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อสะโพกเทียม (Orthopedic Implant) มีราคาสูงมากและไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยชาวไทยให้เข้าถึงการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกทั้งเป็นการช่วยลดการนำเข้าข้อสะโพกเทียมจากต่างประเทศ ทีมวิจัยได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียม CU Hip Prosthesis ชนิดใช้ร่วมกับซีเมนต์กระดูกโดยใช้ข้อมูลจากกายวิภาคของคนไทย เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมกับการใช้ในผู้ป่วยไทย และสามารถผลิตต้นแบบจนได้รับการรับรองในระดับสากล โดยได้ใช้โรงงานนำร่อง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการผลิตข้อสะโพกเทียมนี้ได้รับการทดสอบความแข็งแรง Mechanical test (ISO 7206) ที่ประเทศเยอรมนี และผ่านการทดสอบ Bio-compatibility test (ISO 10993) ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ. 2559-2560 มาแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/8728/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


นวัตกรรม “การผลิตข้อสะโพก” เพื่อคนไทยของจุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสากลแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.