ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน โดยอาศัยออนโทโลยีและเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานบนกลุ่มเมฆ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทนา จันทราพรชัย
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ;การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอหัวหิน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นบริการหนึ่งที่นำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก แผนงานนี้ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอ หัวหิน และนำเสนอข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ใช้ออนโทโลยีในการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ประโยชน์ที่ได้รับได้แก่ เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอำเภอ นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับข้อมูลที่นำเสนอและผู้ประกอบการพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน โดยอาศัยออนโทโลยีและเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานบนกลุ่มเมฆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง