ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของสตรีที่มีการสูญเสียสามีในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Development of Integrative Individual Counseling Model to Strengthen Resilience in Widow from the Situation
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญธิดา พิมพการ
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, อาจารย์ ดร.ชุมพูนุท ศรีจันทร์นิล
คำสำคัญ รูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ, สตรีที่มีการสูญเสียสามี, สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รูปแบบการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาจากทฤษฎีกลุ่มเกสตอลท์และเทคนิคทฤษฏีอัตถิภวนิยมร่วมด้วยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจซึ่งมี คือ องค์ประกอบที่ 1 สิ่งที่ฉันเป็น คือ การมีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ และ การมองโลกในแง่ดี องค์ประกอบที่ 2 สิ่งที่ฉันทำได้ คือ ความสามารถในการปรับอารมณ์ และ ความมุ่งมั่นในชีวิตและอนาคต และสิ่งที่ฉันมี คือ การช่วยเหลือจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงาน และ การมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้ความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง