ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แสงสรรค์ ภูมิสถาน
คำสำคัญ การท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลก;อุทยานแห่งชาติทับลาน
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่หนึ่งของพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีพื้นที่ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี ที่ซ้อนทับกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตและการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และแผนการตลาดการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนพื้นที่ จนทำให้ตำบลไทยสามัคคีภายใต้ชื่อวังน้ำเขียว กลายเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปในภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มี “อากาศดี เย็นสบาย ไม่ไกลกรุงเทพ” เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านที่พัก ธุรกิจท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการการท่องเที่ยวของตำบลไทยสามัคคี ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในตำบลไทยสามัคคีในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหลือภาพของการเป็นพื้นที่มรดกโลกภายใต้การจัดการของภาครัฐ ซึ่งเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างความต้องการการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธหลัก และการจัดการพื้นที่มรดกโลกที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและดับโลก
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง