ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่ภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีดา นัคเร
คำสำคัญ การสื่อสาร มิติทางวัฒนธรรม;การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, มิติทางวัฒนธรรม
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนายจ้างไทยและแรงงานเมียนมาร์ วิเคราะห์ผ่านแนวคิดมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสเต็ด (Hofstede) พบความแตกต่างเพียงด้านเดียว คือ ระยะห่างเชิงอำนาจ (Power distance) กล่าวคือ คนเมียนมาร์ที่มาทำงานในเมืองไทยถูกเหมารวมว่าเป็น “ผู้ใช้แรงงาน” นายจ้างไม่ได้นำวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ หรือความชำนาญมาพิจารณาในการกำหนดความแตกต่างของตำแหน่งงาน ทัศนคติทางชาติพันธ์ (ethnocentric) เป็นสิ่งที่ฝังแน่นในการแสดงอัตลักษณ์ของลูกจ้างเมียนมาร์และเป็นปัญหาสำคัญต่อความสามารถปรับตัวในการทำงานในพื้นที่ภาคใต้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่ภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง