ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อการรับรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับการตรวจส่องกล้องปากมดลูกในสตรีที่มีผลตรวจเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภัสวรรณ โอภาส
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล , ผศ.ดร.เบญญพร บรรณสาร
คำสำคัญ โปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจ, การรับรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก, การมาตรวจ ส่องกล้องปากมดลูกตามนัด, ผลการตรวจเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ, มะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคเป็นการให้ข้อมูลกระตุ้นให้เกิดกระบวนการรับรู้ เป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงโดยการสอนแบบเฉพาะเจาะจง เน้นการการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีการให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวและมารับการตรวจติดตาม ซึ่งจะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น อีกทั้งเมื่อเกิดความกลัวจึงทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูกและมีการรับรู้ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อรับการตรวจส่องกล้องปากมดลูกสูงขึ้นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/156146
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อการรับรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับการตรวจส่องกล้องปากมดลูกในสตรีที่มีผลตรวจเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง