ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี และดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
คำสำคัญ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน, การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้เชิงรุก
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนควรดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการประเมิน จึงจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่บูรณาการกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสม มี 6 ขั้น ได้แก่ 1) กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จในการเรียนรู้ 3) ปฏิบัติกิจกรรมและระบุหลักฐานการเรียนรู้ 4) ประเมินผลจากหลักฐานการเรียนรู้ 5) ให้ข้อมูลป้อนกลับ และ 6) สรุปผลการเรียนรู้ ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าว ทำให้การจัดการชั้นเรียนเป็นแบบเคลื่อนไหว เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้บริหารมีเจตคติที่ดีมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS/article/view/129122/97066
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง