ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์;พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในชุมชนที่มีเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์มักจะประสบปัญหาของช่วยลดมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำฟาร์ม เช่น กลิ่น น้ำเสีย และแมลงวันเพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะกำจัดสิ่งปฏิกูลต้นเหตุ โดยการใช้สิ่งปฏิกูลดังกล่าวมาแปลงเป็นแก๊สชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนสำหรับการจุดตะเกียงให้แสงสว่างและการหุงต้มในครัวเรือน และนำกากจากมูลสัตว์ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในชุมชน ถุงหมักก๊าซชีวภาพช่วยลดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์/อินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย ซึ่งมีอยู่ในชุมชนและครัวเรือน เป็นแหล่งพลังงานทดแทนช่วยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ถัง หรือประมาณ 300 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.most.go.th/main/th/org/1533.html
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทคโนโลยีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง