ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิลาสินี ศรีสุวรรณ
คำสำคัญ ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง;การบริการวิชาการแก่สังคม;ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บ้านร่องปลายนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ ๒ พออยู่ พอกิน จากทั้งหมด ๔ ระดับ การพัฒนาบ้านร่องปลายนาสู่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ ๓ อยู่ดีมีสุขนั้น จะต้องพัฒนาในด้านการมีกองทุนรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ด้านกิจกรรมการออมที่หลากหลาย ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน ด้านการปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง และด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้ตอบสนองแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านร่องปลายนาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการการดำเนินงาน และการจัดรูปแบบเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชนก่อนที่จะเข้าสำรวจและให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ind.crru.ac.th/loginweb/showarticle.asp?id=49
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริการวิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง