ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บรรเจิด จงสมจิตร
คำสำคัญ ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชัน;ผลิตภัณฑ์เอทานอล
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยเรื่อง การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากเอทานอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่ทราบดีว่าเอทานอลมาจากการหมักชีวมวล เอทานอลจึงเป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่ได้และสะอาด ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเอทานอลส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การนำมาเป็นตัวทำละลายและเป็นสารเติมในน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ความจริงแล้วการใช้ประโยชน์จากเอทานอลมากกว่าที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าเอทานอลสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น เอทิลีน ไดเอทิลอีเทอร์ และอะซิตัลดีไฮด์ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ในการนำไปใช้กับปฏิกิริยาเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/impact/4033/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง