ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา :ถั่วเขียว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คำสำคัญ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน;ถั่วเขียว;เศรษฐกิจสินค้าเกษตร
หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และศักยภาพสินค้าถั่วเขียวของไทยเปรียบเทียบกับเมียนมาร์ ผลการศึกษาพบว่า ถั่วเขียวของไทยเสียเปรียบเมียนมาร์ในด้านต้นทุนปัจจัยผลิต ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน เนื่องจากเกษตรกรเมียนมาร์เก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง หรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนบ้าน ยังไม่มีบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายอย่างไทย และมีค่าขนส่งต่ำ เนื่องจากตลาดส่งออกหลักคือ อินเดียซึ่งอยู่ติดทางทิศตะวันตกของเมียนมาร์และมีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าไทย ขณะที่ตลาดส่งออกหลักถั่วเขียวของไทย คือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/Greenbean_Myanmar56.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง