ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราของจังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ ผลตอบแทนทางการเงิน;การลงทุนปลูกยางพารา
หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ในการลงทุนปลูกยางพาราของจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการผลิตและการตลาดยางพารา และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกยางพาราของจังหวัดน่าน ปี 2556 ผลการศึกษามีดังนี้คือ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกยางพาราคือ มูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 107,006.67 บาท/ไร่ ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 8 อัตราส่วนผลไม้ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 4.34 และอัตราผลตอบแทนในการผลิต (IRR) มีค่าประมาณร้อยละ 34.50 บาท/ปี สรุปได้ว่าการงทุนตลอดช่วงอายุของยางพารามีความคุ้มค่าในการลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/rubberofnan57.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราของจังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง