Factors Supporting Young Ethnic Minority Males' Engaging in Commercial Sex and Accessing Health Care in Chiang Mai, Thailand ปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ชายขายบริการทางเพศในกลุ่มชายวัยรุ่นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  Factors Supporting Young Ethnic Minority Males' Engaging in Commercial Sex and Accessing Health Care in Chiang Mai, Thailand ปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ชายขายบริการทางเพศในกลุ่มชายวัยรุ่นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  สุทธิภัทร แก้วเทพ
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล, ดร. วิภพ สุทธนะ, ดร. กรกช จันทร์เสรีวิทยา
คำสำคัญ :   Factors supporting, male sex workers, ethnic minority, access to health care services
หน่วยงาน :  ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำอธิบาย :  การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปัจจัยที่สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจชายขายบริการทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชายขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเจ้าของบาร์ แบบสอบถามได้รับการพัฒนาและทดสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ดำเนินการในห้องที่มิดชิด โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 45 นาทีต่อคน และดำเนินจนได้ข้อมูลที่ตกผลึก ใช้โปรแกรม NviVo ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ความขัดสนทางเศรษฐกิจ อายุ ระดับการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและการชักชวนจากเพื่อนเป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มเยาวชนชนชาติพันธุ์เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ ส่วนปัจจัยระดับการศึกษาน้อยและข้อจำกัดการใช้ภาษาไทย สิทธิในการรักษาพยาบาล ระยะเวลาและความเป็นส่วนตัว การอาศัยอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ หน่วยงานราชการและไม่ใช่ราชการจากทั้งสองประเทศ ควรมีความร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้และควรมีการพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.ph.mahidol.ac.th/phjournal/journal/48_2/index.html
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710