เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน :  ไทยศิริ เวทไว
เจ้าของผลงานร่วม :   มงคล เอกปัญญาพงศ์
คำสำคัญ :   เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ
หน่วยงาน :  คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ AIT (Asian Institute of Technology)
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้ได้นำเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติมาทดสอบในไร่นาจริง และนำผลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงระบบ hardware และ software และศึกษาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น ผลผลิตที่ได้ และวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีการหยอดข้าวอัตโนมัติมาใช้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติขึ้นมา 2 รุ่นเพื่อใช้สำหรับนาแห้ง และนาโคลน ได้มีการทดสอบบนแปลงนาของเกษตรกร ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ สามารถหยอดได้เป็นแถวเป็นแนวในสภาพนาจริง จึงสามารถดูแลแปลงนาได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมอีกด้วย ในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีกำลังมากขึ้น และได้เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในนาข้าวให้มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.chula.ac.th/impact/3928/
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710