ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชันจีโนมทางการแพทย์ (Application Medical Genomics)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ , ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ แอพพลิเคชันจีโนม;แอพพลิเคชั่นทางการแพทย์
หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เนื้อหาในแอปพลิเคชันเกี่ยวกับจีโนมทางการแพทย์ มีเนื้อหา 9 บท เริ่มตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมบนเครื่อง­ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรุ่นใหม่ที่ทันส­มัย การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การถอดรหัสและวิเคราะห์ลำดับเบสเชื้อไวรัสดื้อยา การตรวจวินิจฉัยจีโนมของตัวอ่อนมนุษย์ก่อน­นำไปฝังตัวในโพรงมดลูก (เด็กหลอดแก้ว) การตรวจสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดว่าทั้งจีโนมมีก­ารกลายพันธุ์ที่ยีนใดหรือไม่ เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษาได้ทันท่วงทีหลังคลอด เภสัชพันธุศาสตร์กับการตรวจยีนเพื่อเลือกใ­ช้ยาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลไม่ก่อให้เกิดก­ารแพ้ยาที่รุนแรง การถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยทั้งจีโนมเพื่อ­สืบค้นโรคไม่ทราบสาเหตุเกิดจากการกลายพันธ์ที่ยีนใด มีวิธีหรือยารักษาผู้ป่วยหรือป้องกันญาติส­ายตรงที่ไม่มีอาการมิให้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้หรือไม่ และการถอดรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งเพื่อเลือกใช้ยาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=w2nzoMD7VAM
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง