ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้;พอลิเมอร์ชีวภาพ;บรรจุภัณฑ์อาหารที่บริโภคได้
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้พร้อมอาหาร และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น ฟิล์มบริโภคได้บางชนิดมีความใสใกล้เคียงกับฟิล์มจากพลาสติกที่นิยมใช้ทั่วไป บางชนิดสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซต่างๆ ได้ดี หรือสามารถผสมสารอื่นๆ เช่น สารต้านออกซิเดชัน สารต้านจุลินทรีย์ ไว้ในฟิล์มดังกล่าว เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ซึ่งผลงานเชิงนวัตกรรมเหล่านี้มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/impact/3903/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง