นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ
เจ้าของผลงาน :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้, พอลิเมอร์ชีวภาพ, บรรจุภัณฑ์อาหารที่บริโภคได้
หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้พร้อมอาหาร และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น ฟิล์มบริโภคได้บางชนิดมีความใสใกล้เคียงกับฟิล์มจากพลาสติกที่นิยมใช้ทั่วไป บางชนิดสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซต่างๆ ได้ดี หรือสามารถผสมสารอื่นๆ เช่น สารต้านออกซิเดชัน สารต้านจุลินทรีย์ ไว้ในฟิล์มดังกล่าว เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ซึ่งผลงานเชิงนวัตกรรมเหล่านี้มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.chula.ac.th/impact/3903/
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
นวัตกรรมด้านฟิล์มบริโภคได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710