ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยไปสู่สายการผลิตของใบพัดยางสำหรับพัดน้ำทะเลระบายความร้อนเครื่องจักรในเรือรบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
เจ้าของผลงานร่วม นาวาโท ดร.เสวียง เถื่อนบุญ , นาวาโท ดร.บพิธ ทศเทพพิทักษ์ , นาวาโท กิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ , ดร.พงษ์ธร แซ่อุย , นายอุทัย เทพสุวรรณ์ , นางสาวฐกานต์ โกละกะ
คำสำคัญ ใบพัดยาง;เครื่องจักรในเรือรบ;การผลิตของใบพัดยาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โรงงานยาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ยางที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในกองทัพเรือ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากต่างประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมถึงความรวดเร็วในการซ่อมแซม ที่ผ่านมาโรงงานยางได้มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง (มอก.) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานภายในกรมอู่ทหารเรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลสำเร็จของการพัฒนาร่วมกัน คือ ใบพัดยาง (Rubber Impeller) ปัจจุบันผลผลิตใบพัดยางที่ได้จากกระบวนการวิจัย ได้ผ่านการทดสอบทดลองใช้งานจริงในเรือจนมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานเพียงพอต่อการนำไปขยายผลอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นโครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 นี้ จะเป็นโครงการฯ ที่จักสร้างความยั่งยืนโดยทำการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่คณะผู้วิจัยได้มีการสะสมความรู้ไว้ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรของกรมอู่ทหารเรืออย่างเป็นระบบ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้งาน และจะรวบรวมความรู้เหล่านั้นโดยจัดทำเป็นคู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยไปสู่สายการผลิตของใบพัดยางสำหรับพัดน้ำทะเลระบายความร้อนเครื่องจักรในเรือรบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง