ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
คำสำคัญ พืชท้องถิ่น;ผลลำดวน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น เป็นโครงการหนึ่ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น โดยนำพืชท้องถิ่น จำนวน 3 ชนิด มาศึกษาวิจัยสารที่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย เช่น ออกซาเลท และสารที่มีประโยชน์ เช่น สารประกอบฟีนอล นอกจากนี้ยังศึกษาการนำพืชเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้พืชท้องถิ่นสูญหายไป มีการปรับปรุงพัฒนาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://af.surin.rmuti.ac.th/pgcp/pdf/2557%20(14).pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง