ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิจิตร พลศรี
เจ้าของผลงานร่วม คำดี บุตรเคน , เกษมสันต์ แสงสิงแก้ว , จุฑากาญจน์ แสงสิงแก้ว , อมรา นาคสถิตย์
คำสำคัญ ยุง;สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน;จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างพื้นที่ป่ากับชุมชน เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน เนื่องด้วยสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นพาหะนำโรคในคนและสัตว์หลายชนิด ส่วนสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน แม้จะไม่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของคน แต่มีความสำคัญในระบบนิเวศที่ผู้คนอาศัยอยู่ เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของโซ่อาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P45.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.