ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี: ผลการศึกษาเบื้องต้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุตาภา คุณสุข
เจ้าของผลงานร่วม พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
คำสำคัญ ความหลากชนิด;นก;มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะความต้องการที่ดินทั้งเพื่อการเกษตรและรองรับการขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ได้ถูกทำลายลงไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P42.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี: ผลการศึกษาเบื้องต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.