ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การป้องกันการติดโรคเมลิออยด์ในรูปแบบใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คำสำคัญ โรคเมลิออยด์ในรูปแบบใหม่;โรคเมลิออยด์;การป้องกันการติดโรคเมลิออยด์
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การวิจัยนี้เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการปัจจัยทางกายภาพ-เคมี และชีวภาพ ของดินในการควบคุมจำนวนเชื้อ B. pseudomallei ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยทางกายภาพ-เคมี ทั้งปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยร่วม สามารถลดจำนวนของแบคทีเรียได้ดี ด้านปัจจัยทางชีวภาพพบว่าสามารถแยกเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens ได้จำนวน 2 isolates คือ N2-4 และ N 3-8 ที่สร้างโปรตีน ขนาด 3-10 และ 10- 30 KDa คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ B. pseudomallei ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ ceftazidime
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การป้องกันการติดโรคเมลิออยด์ในรูปแบบใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง