ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์รองรับอนาคต: มิติด้านความมั่นคง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
คำสำคัญ ด้านความมั่นคง;การพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์;องค์ความรู้โมเดลการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์รองรับอนาคต: มิติด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4 ข้อ คือ (1) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) (2) เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในเรื่องดังกล่าวในระดับสากล (3) เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และกลไกการวางยุทธศาสตร์อนาคต(Future Lab) ในมิติด้านความมั่นคงสำหรับประเทศไทย (4) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และกลไกการวางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตให้กับบุคลากรของสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนในการดำเนินการที่สำคัญคือ (1) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) (2) ศึกษาและถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) (3) จัดทำคู่มือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ในมิติความมั่นคง และ(4) พัฒนาโมเดลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และการวางยุทธศาสตร์อนาคต
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์รองรับอนาคต: มิติด้านความมั่นคง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง