ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียวจิ๋ว (MOLLUSCA: GASTROPODA) ในหมู่เกาะแสมสาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนีวรรณ อินมะดัน
เจ้าของผลงานร่วม รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
คำสำคัญ หอยทะเลฝาเดียวจิ๋ว;หมู่เกาะแสมสาร;เกาะแสมสาร;เกาะแรด;เกาะฉางเกลือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หมู่เกาะแสมสาร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ จำนวน 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะปลาหมึก เกาะขาม เกาะโรงหนัง เกาะโรงโขน เกาะจวง และเกาะจาน ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ และกำหนดให้เป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล สนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติสูง หอยทะเลฝาเดียวจิ๋ว (marine microsnails) ซึ่งเป็นหอยฝาเดียวขนาดเล็กที่มีขนาดของเปลือกเมื่อโตเต็มที่อยู่ระหว่าง 1.0-5.0 มิลลิเมตร จัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความสำคัญในการกินซากและปรับความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล แต่ปัจจุบันยังมีการศึกษากันน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P39.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์