ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศแบบคาสต์ ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการภาคสนาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุสนีย์ โสมทัศน์
คำสำคัญ การปฏิบัติการภาคสนาม;ภูมิประเทศแบบคาสต์;ความคิดรวบยอดทางสิ่งแวดล้อม;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานักศึกษาทีพื้นฐานความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก เป็นความรู้ที่ได้มาจากการท่องจำตามตำรา ขาดความเข้าใจเห็นของจริง การเรียนเน้นเนื้อหาสาระทั้งหมด นักศึกษาจึงมุ่งคะแนนจากการสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นตัวตัดสินความสำเร็จ และมองว่าความรู้เกิดจากการท่องจำจากเอกสารตำราที่ครูจัดหาให้เท่านั้น ทำให้ขาดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดคุณลักษณะช่างสงสัยใฝ่หาคำตอบ เป็นการเรียนแบบตัวใครตัวมัน ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวนักศึกษากับผู้สอน และนักศึกษาด้วยกันเอง ขาดการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริงรอบตัว ดังนั้นในการพัฒนากิจกรรมการศึกษาภาคสนามโดยมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่ปลุกเร้าความสนใจให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ค้นพบเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ สามารถแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตนเองและระดับกลุ่มได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P35.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศแบบคาสต์ ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการภาคสนาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง