ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
เจ้าของผลงานร่วม สิรินทร เทพมังกร , สุเมตต์ ปุจฉาการ
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;การท่องเที่ยวทางทะเล;ทัศนคติ;เกาะแสมสาร;ชลบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ รวม 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีตเกาะแสมสารเป็นที่พักและท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเล และเคมีชุมชนอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ หลายแห่ง แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ.2541 กองทัพเรือรับสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเล จัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และเปิดพื้นที่เกาะแสมสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P34.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง