ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ , นางสาววาสนา ช้างม่วง , นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ , นางนิตยา วันโสภา , ดร.ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ , ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ , นางขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ , นางจิรพร มหาอินทร์
คำสำคัญ การออกแบบ;พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ;การออกแบบบรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การถ่ายทอดความรู้ในชุมชนบ้านนายาว ใช้องค์ประกอบในการจัดการความรู้ 3 ส่วน คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ โดยมีขั้นตอนคือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ เพื่อนำไปทำกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมสำรวจชุมชนด้วยการถ่ายภาพ สู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สะท้อนเรื่องราวของชุมชน ส่งผลต่อการได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความแปลกใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เกิดโมเดลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์นักออกแบบบ้านนายาว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้กับกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาวเพื่อผลิตตัดเย็บขึ้นรูป การมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าชุมชนโดยคนรุ่นใหม่ ส่งผลต่อจิตสำนึกรักบ้านเกิด และในขณะเดียวกันกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาว ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือในการตัดเย็บขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง