ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คำสำคัญ เศรษฐกิจการผลิตและการตลาด;ปลากะพงขาว
หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิตและการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการดําเนินงานการตลาด วิถีการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาด ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร และกลุ่มพ่อค้าในปี 2554 จากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จํานวน 10 จังหวัด โดยมีเกษตรกรตัวอย่าง 107 ราย และกลุ่มพ่อค้า 9 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/researchfishingmay57.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.