ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิดีโอเกมส์แบบปฏิสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วารี วิดจายา
คำสำคัญ ออกกำลังกาย;ออกกำลังกายโดยใช้วิดีโอเกมส์;ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิดีโอเกมส์แบบปฏิสัมพันธ์ในผู้สูงอายุนี้ได้แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก(กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ให้มีการฝึกวันละ 30-45 นาทีต่อวัน 3วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12-14 สัปดาห์ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการออกกำลังกายโดยใช้วิดีโอเกมส์แบบปฏิสัมพันธ์นี้สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และลดอัตราการล้มรวมทั้งได้มีการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเกิดความสนุกสนานทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิดีโอเกมส์แบบปฏิสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง