ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The cultural tourism program in Bangkruay district, Nonthaburi)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุมพล รอดแจ่ม
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง ได้แก่ วัดเพลง วัดโพธิ์บางโอ วัดชลอ วัดบางขนุน วัดบางไกรใน วัดบางอ้อยช้าง และถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ได้แก่ คำบอกเล่า การแสวงหาสถานที่ทำบุญ การมาไหว้พระ ทราบจากสื่อออนไลน์ (Internet) เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ตามไหล่ทาง มาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่ารถโดยสาร(กรณีที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว) เงินทำบุญ ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ยทั้ง 7 สถานที่ใช้เวลา 7.40 ชั่วโมง (ไม่รวมการเดินทางระหว่างสถานที่) สมาชิกที่มาท่องเที่ยวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2 คน การท่องเที่ยวในสถานที่เดิมเฉลี่ยคนละ 2 ครั้ง จะกลับมาท่องเที่ยวอีก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2555_Account_Chumpon.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง