ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (The management of ecotourism and community lifestyle: a case study of Amphawa Floating Market Amphawa district Samutsongkhram province)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;ตลาดน้ำอัมพวา;วิถีชีวิตชุมชน
หน่วยงาน สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาแบ่งออกเป็น 1) ก่อนการจัดตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (ปี พ.ศ. 2347-2547) และ 2) หลังการจัดตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (ปีพ.ศ. 2547- ปัจจุบัน ) พัฒนาการของชุมชนอัมพวาจากอดีตเมืองสวนฉายา "บางช้างสวนนอก " ศูนย์กลางของการค้าขายเป็นเมืองสามน้ำ (น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม) มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นชาวสวน เมื่อมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในอัมพวาได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชน และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เกิดการสร้างงาน การขยายตัวของธุรกิจชุมชนจากรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชนไปสู่วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ อีกด้านหนึ่งทำให้เกิดปัญหามลภาวะและชุมชนถูกละเมิดสิทธิ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://digi.library.tu.ac.th/thesis/gv/0075/01title-illustrations.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง