ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตและการจัดการโคเนื้อแบบขังคอกและแบบปล่อยฝูงของเกษตรกร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (Beef cattle production and management in barns and free ranch farming of farmers in Borabue district, Maha Sarakham province)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภาพร เวชกามา
เจ้าของผลงานร่วม ธีระรัตน์ ชิณแสน , วันทนีย์ พลวิเศษ
คำสำคัญ สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ;การจัดการการผลิต;ต้นทุนและผลตอบแทน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยฝูง พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,500.25 บาท/ครัวเรือน รายได้จากการขายโคเนื้อเฉลี่ย 45,829.34 บาท/ครัวเรือน กำไรเฉลี่ย 2,335 บาท/ตัว เกษตรกรมีปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อที่ใกล้เคียงกัน การเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยฝูงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเพราะส่วนมากเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็นเงินสด เช่น แรงงานในครัวเรือน ได้อาหารหยาบจากพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงโคขังคอกมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าพันธุ์โค อาหารข้น และอาหารหยาบซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ปัญหาการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกคือ อาหารข้นราคาแพง และพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ โคเนื้อแบบปล่อยฝูงคือ แหล่งหญ้าธรรมชาติมีจำกัด ขาดแคลนพื้นที่และแหล่งน้ำในฤดูแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P138%20Ext07.pdf&id=2850&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง