ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (Learning management of fish farmers on aquacture group formation case study: cage farming in Ping river, Doi Lo district, C
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เชษฐา ดวงสุวรรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร , ปราโมช ศีตะโกเศศ , ชนกันต์ จิตมนัส
คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้;การรวมกลุ่มเกษตรกร;การเลี้ยงปลานิล
หน่วยงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมที่สำคัญของไทย แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้กระชังได้รับความเสียหายและปลาตายในที่สุด หลายคนต้องเลิกกิจการ การศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่เข้าศึกษาดูงาน 76 เปอร์เซ็นต์ขาดข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏ ข้อระเบียบ การบริหารจัดการภายในกลุ่ม ข้อดีข้อจำกัดของการรวมกลุ่ม และจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการศึกษาดูงานเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา พบว่า ผู้เข้าร่วมทั้งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่ ต่อการศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน และพยายามซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทำ SWOT analysis
ข้อมูลเพิ่มเติม https://gsbooks.gs.kku.ac.th/60/nigrc2017/pdf/HMO13.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง