ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก , ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข , ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน , นายคัมภีร์ ทองพูน , ดร.สุทธิสา ยาอีด , ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล , ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน , ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก , นางสาวสุชาดา สุวรรณขำ , นายสุธีระ ทองขาว , นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง , Prof. Shigeru Kato
คำสำคัญ ชุมชนสีเขียว;การจัดการขยะ;ป่าชายเลย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ โทรสาร ๐-๗๔๔๒-๕๔๖๗
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง