ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ทุนทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เชียงราย
หน่วยงาน 80 หมู่9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จังหวัดเชียงรายมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ทุนธรรมชาติที่เป็นเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ และทุนมนุษย์ที่เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ จากนั้นจึงถอดรหัสทุนมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญได้แก่ โรงงานประกอบหุ่นยนต์จากเศษเหล็ก “Degree Art”,วิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใบสับปะรดบ้านป่าซางวิวัฒน์ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่างก็มีจุดเด่นในวัสดุมาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/ท่องเที่ยวเพื่อค้นพบทุนทางวัฒนธรรมในเชียงรายงดงามผสานกาลเวลา , https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/authorDashboard/submission/142131
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง