ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุมาศ แสงสว่าง
เจ้าของผลงานร่วม เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
คำสำคัญ ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์;ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่;ภาษามือไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย และ เพื่อประเมินคุณภาพระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการประเมินพบว่าระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 และ คุณภาพด้านการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.northbkk.ac.th/research/?news=research&id=000390
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง