ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริวรรต สมนึก
คำสำคัญ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน;การอนุรักษ์วัฒนธรรม;บ้านภู;ภูไท
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูที่เน้นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษากระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์วัฒนธรรม และศึกษาปัจจัยในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภู
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.la.ubu.ac.th/research/pdf/book7-2555.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านภูกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง