ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุรัสกร อยู่สุข
เจ้าของผลงานร่วม คงเทพ บุญมี , วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ , นิติ วิทยาวิโรจน์
คำสำคัญ แอพพลิเคชันคำสั่งเสียง;เสียงพูด;การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ;บทเรียน;ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับช่วยให้เข้าถึงบทเรียนต่างๆได้โดยใช้เสียงสั่งการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนได้แม้ว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์คำสั่งก็ตาม ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีของ Speech Recognition ทำให้สามารถทำคำสั่งจากเสียงพูดหรือคีย์บอร์ดได้ โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนคำสั่งเข้าสู่บทเรียนได้โดยใช้เสียงพูด หลังจากนั้นแอพพลิเคชันจะแสดงผลชื่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกบทเรียน แล้วจึงแสดงบทสนทนาภาษาอังกฤษของบทเรียนนั้น พร้อมคำแปลภาษาไทย ในรูปแบบเสียงและข้อความ โดยคำแปลจะแสดงความหมายของศัพท์ ประเภทของคำศัพท์ คำเหมือน และคำตรงข้ามให้แก่ผู้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57006_05022558.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง