ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโยเกิร์ตไขมันต่ำเสริมแป้งแก่นตะวัน (Product development of low-fact yoghurt supplemented with Jerusalem artichoke flour)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร สกุลยืนยงสุข
คำสำคัญ โยเกิร์ตไขมันต่ำ;แป้งแก่นตะวัน;การพัฒนา
หน่วยงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สูตร 3 (แป้งแก่นตะวันร้อยละ 3.60 โดยน้ำหนัก) เป็นสูตรที่มีความหนืดใกล้เคียงกับโยเกิร์ตทางการค้า และผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุดในทุกด้าน คะแนนเฉลี่ยระดับชอบมากในด้านกลิ่น รส และสี และอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส (ความเนียน) และความชอบโดยรวม อายุการเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 วัน แบคทีเรียทั้งหมดที่ทำให้เกิดกรดแลคติก 7.87 log CFU/g ไม่พบยีสต์และรา และค่า pH ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 15 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/2160/HEC_60_06.pdf?...
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง