ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจฟาร์มสุกรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (The feasibility study of pig farm one stop business)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาทิตต์ ทรวงทรง
คำสำคัญ ธุรกิจฟาร์มสุกร;ฟาร์มสุกรแบบเบ็ดเสร็จ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ฟาร์มสุกรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์การเลี้ยงสุกรมากว่า 10 ปี โครงการฟาร์มสุกรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3.1 ปี กำไรสุทธิปีแรกเท่ากับ 8,852,614.23 บาท กระแสเงินสดสุทธิหลังภาษีสะสมตลอดอายุโครงการลงทุน 15 ปี ของฟาร์มสุกรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเท่ากับ 122,049,697.44 บาท IRR ปีที่ 15 เท่ากับ 48.18% NPV เท่ากับ + 66,020,894.37 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Watit_Zuadzong/fulltext.pdf
สาขาการวิจัย -