ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่เสาวรสผสมฟักข้าว (Development of Passion Fruit Jelly Mixed with Gac Fruit)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
เจ้าของผลงานร่วม สุรีย์ ชมภู , จุฑารัตน์ ผิวเหลือง
คำสำคัญ ฟักข้าว;เจลลี่;เสาวรส
หน่วยงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ฟักข้าวเป็นผลไม้ที่ประกอบด้วยสารเบต้าแคโรทีน และไลโคปีน บริเวณเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง มีรสชาติหวานน้อยหรือไม่มีรสชาติ และมีอายุการเก็บสั้น เจลลี่เสาวรสเสริมฟักข้าวร้อยละ 75 คะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก สูตรนี้ประกอบด้วย เยื่อหุ้มฟักข้าวร้อยละ 29.9 น้ำเสาวรสร้อยละ 10.0 น้ำตาลซูโครสร้อยละ 39.9 กลูโคสไซรัปร้อยละ 8.0 เจลาตินผงร้อยละ 6.4 กรดซิตริกร้อยละ 1.1 น้ำตาลทรายเกล็ดเล็กสำหรับคลุกร้อยละ 4.8 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี ค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 17.67 8.61 และ 12.34 ค่าความชื้นร้อยละ 2.62 มีปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 72.33 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.17 ผู้บริโภคร้อยละ 95 ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เจลลี่เสริมฟักข้าว และมีความชอบระดับชอบมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kjna.ubru.ac.th/j_files/document/J1527261300.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง