ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดกรองฤทธิ์เบื้องต้นทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพังกาหัวสุมดอกขาวและถอบแถบเครือ ที่พบในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศศิภาวรรณ มาชะนา
เจ้าของผลงานร่วม บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ , ฐาปนีย์ ผ่องลำเจียก , ภัทรวดี บุญแซม , ศุภณัฐ บุบผาลุน
คำสำคัญ สารพฤกษเคมี;ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ;อ่าวคุ้มกระเบน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พื้นที่ป่าอ่าวคุ้งกระเบน ประกอบด้วย ความหลากหลายของพรรณไม้จำนวนมาก แต่ยังมีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชไม่มากนัก การศึกษาครั้งนี้งเพื่อหาฤทธิ์ทางชีวภาพและกลุ่มสารทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชพังกาหัวสุมดอกขาวและถอบแถบเครือ โดยใช้สารสกัดพืชด้วยตัวทำละลายเมทานอล และทดสอบหากลุ่มสารพฤกษเคมี พบว่า สารสกัดหยาบจากพืชทั้งสองชนิดพบสารในกลุ่ม แอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน และแอลคาลอยด์ จากการศึกษาสารสกัดของพืชทั้งสองชนิดเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ และมีฤทธิ์อัลคีเลตติงที่ต่ำมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P27.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การคัดกรองฤทธิ์เบื้องต้นทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพังกาหัวสุมดอกขาวและถอบแถบเครือ ที่พบในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง