ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า 4 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
เจ้าของผลงานร่วม วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
คำสำคัญ กล้วยไม้ป่า;สูตรอาหาร;การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์ Orchidaceae นับเป็นพืชที่มีจำนวนชนิดในวงศ์มากที่สุดในบรรดาพืชพรรณทั่วโลก มีการสำรวจพบแล้วมากกว่า 19,000 ชนิด ใน 796 สกุล มีการสำรวจพบกล้วยไม้ป่าในประเทศไทย 177 สกุล จำแนกเป็นชนิดได้ 1,135 ชนิด จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 4 ชนิด คือ เขาแกะ เข็มขาว ก้างปลา และเอื้องเขี้ยวเสือ พบว่า อาหารสูตร ½ VM ที่เติมมันฝรั่ง 50 ก./ล. กล้วยหอม 50 ก./ล. และน้ำมะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลดีต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ทั้ง 4 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P16.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า 4 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.