ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. สกุล Hodgsonia (วงศ์แตง Cucurbitaceae) ในภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉันทนา สุวรรณธาดา
เจ้าของผลงานร่วม ปริทรรศน์ ไตรสนธิ , ชูศรี ไตรสนธิ , ทะนงศักดิ์ มณีวรรณ , วินัย แสงแก้ว , ไพสิน มหาวรรณ์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทหัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ , บุญเลิศ อิทธิพลจันทร์ , วิภารัตน์ เทพแก้ว , บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
คำสำคัญ การสำรวจ;พืชอนุรักษ์;พืชสกุล Hodgsonia
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พืชสกุล Hodgsonia มีชื่อภาษาพื้นเมืองภาคเหนือว่า “มะกิ๊ง” เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไทย เจริญเติบโตตามธรรมชาติในป่าดิบชื้น พบมากในป่าเมี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ และน่าน ระดับความสูงระหว่าง 400-1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ชาวพื้นเมืองภาคเหนือใช้ประโยชน์จากมะกิ๊งมาแต่โบราณ คือ ใช่ส่วนที่เป็นใบเลี้ยงเป็นอาหารพื้นบ้านที่รสชาติดี ปัจจุบันมะกิ๊งได้รับการขึ้นบัญชีให้เป็นพืชอนุรักษ์ชนิดหนึ่ง คณะสำรวจพืชอนุรักษ์ฯ ได้สำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน รวบรวมลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อการทบทวนทางอนุกรมวิธานพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P11.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง